MAJR Asia Map

AF AM AZ BH BD BT BN KH CN GE IN ID IR IQ IL JP JO KZ KN KR KW KG LA LB MY MV MN MM NP OM PK PS PH QA RU SA SG LK SY TW TJ TH TL TR TM AE UZ VN YE